Els de Wind Advocatuur | Els de Wind Law

E-mail: edw@elsdewind.com
Telefoon: +31651506662
NOvA: Els deWind Advocatuur is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag.
Handelsregister: Els de Wind Advocatuur is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88495558.
Btw-nummer: NL004616449B42
Geenderdengeldenrekening: Kantoor houdt geen derdengeldrekening aan.
Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze: Op alle rechtsverhoudingen met Els de Wind Advocatuur zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, die op deze website te vinden zijn. Op genoemde rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: er is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via Aon Professional Services die voldoet aan de eisen die door de NOvA zijn gesteld.

E-mail: edw@elsdewind.com
Telephone: +31651506662
NOvA: Els de Wind Advocatuur is registered with the Dutch Bar Association, Neuhuyskade 94, 2596
XM The Hague and is registered with the practice area ‘employment law’ in the Netherlands Bar
Association’s register of legal practice areas.
Trade Register: Els de Wind Law is based in Amsterdam and registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 88495558.
VAT number: NL004616449B42
No escrow account: The firm does not maintain an escrow account.
General terms and conditions, applicable law and choice of forum: All legal relationships with Els de Wind Law are subject to the general terms and conditions, which can be found on this website. The afore mentioned legal relationships are governed by Dutch law and disputes shall be settled
exclusively by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.
Professional liability insurance: professional liability insurance has been taken out through Aon Professional Services which meets the requirements set by the Dutch Bar Association.